GarantiordningGlarmesterlaugets GarantiordningDen bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde,
får De ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.

Hvorfor?
Glarmesterlauget har oprettet en garanti- og klageordning, der
omfatter alle Glarmesterlaugets medlemmer. Garantien går i korthed
ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede
krav mod en glarmester altid bliver opfyldt. Det sker ikke ofte - men det sker dog!

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester,
der er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets
Garantiordning, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som
Glarmesterlauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet. Kunden har også
mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet
(kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse
af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.

Alle henvendelser vedrørende Glarmesterlaugets Garantiordning skal ske til:

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 13 65 10
www.glarmesterlauget.dk
VEDTÆGTER FOR GLARMESTERLAUGETS GARANTIORDNING - udgave 30-08-99

§ 1

Stk. 1.
Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig
korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at:
a) en afgørelse truffet af Glarmesterlaugets bestyrelse, eller en kendelse afsagt af
Forbrugerklagenævnet, der ikke inden 6 uger efter kendelsens dato er indbragt for domstolene, eller c) en endelig dom afsagt af de almindelige domstole, i en tvist om udførelse af glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, som er medlem af Glarmesterlauget i Danmark, opfyldes fra glarmesterens side.

Stk. 2.
Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt normalt glarmesterarbejde udført af laugets medlemmer i deres egenskab af glarmester, herunder indsætning af alle arter glas i bygninger, i biler og skibe, vedligeholdelse af glasindsætninger, bearbejdning af glas, facadearbejde, montering af dør- og vindueselementer, fremstilling af blyruder samt indramningsarbejde. Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af termoruder eller fejl og mangler ved andre termoruder for hvilken der foreligger en fabriksgaranti.

Stk. 3
Til sikring af kunden indestår Glarmesterlauget i Danmark, på de i disse vedtægter anførte vilkår, for glarmesterens opfyldelse af en afgørelse, kendelse eller dom. Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav pr. sag op til kr. 100.000,oo excl. moms. Den maksimale dækning pr. medlem andrager i alt 500.000 kr. excl. moms. Det omtvistede glarmesterarbejde skal være udført i henhold til aftale indgået mellem kunden og en glarmester, som på aftaletidspunktet er aktivt medlem af Glarmesterlauget i Danmark. Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre indirekte forvoldte skader. Glarmesterlaugets garantiordning omfatter ikke krav, som er fremsat overfor Glarmesterlauget senere end 5 år efter arbejdets aflevering.

§ 2

Stk. 1
Opfylder en glarmester ikke en afgørelse, kendelse eller dom som nævnt i § 1, stk. 1 indenfor den af de pågældende instanser fastsatte frist, kan den berettigede ifølge afgørelsen, kendelsen eller dommen inden 6 måneder herefter kræve, at Glarmesterlauget i Danmark drager omsorg for opfyldelse af afgørelsen,
kendelsen eller dommen.

Stk. 2
Det påhviler Glarmesterlauget i Danmark senest 4 uger efter at være blevet informeret om, at den af Glarmesterlaugets bestyrelse trufne afgørelse ikke er blevet opfyldt, og senest 8 uger efter at være blevet underrettet om, at en af Forbrugerklagenævnet afsagt kendelse eller en domstolsafgørelse ikke er blevet opfyldt, at sørge for opfyldelse af afgørelsen, kendelsen eller dommen overfor den berettigede. Glarmesterlaugets Garantiordning udbetaler om fornødent den berettigede det denne tilkendte beløb incl. eventuelle renter og tillagte sagsomkostninger, jfr. dog par. 1 stk. 3, eller lader det omtvistede glarmesterarbejde udføre eller udbedre som fastsat i afgørelsen, kendelsen eller dommen.

§ 3

Ønsker en kunde at støtte ret på en af Forbrugerklagenævnet afsagt kendelse eller en endelig dom, må den berettigede til Glarmesterlauget indsende en udskrift af kendelsen eller dommen. Glarmesterlaugets sekretariat påser, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet ikke inden 6 uger fra kendelsens dato er blevet indbragt for domstolene af glarmesteren, ligesom sekretariatet påser, at den almindelige ankefrist for en dom er udløbet, uden at anke er sket fra glarmesterens side.

§ 4

Stk. 1
Ønsker en kunde at opnå en afgørelse fra Glarmesterlaugets bestyrelse, kan klage indgives til
Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 1123 København K. En klage kan angå samtlige faglige omstændigheder i retsforholdet mellem kunde og vedkommende glarmester, som er medlem af Glarmesterlauget, jfr. § 1, stk. 2.

Stk. 2
Glarmesterlaugets sekretariat påser, at følgende betingelser for
behandling af klagen er opfyldt:

a) at klagen er indbragt af den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøge glarmesteren ved dansk domstol om de af klagen omfattede spørgsmål, at klageren forgæves har rettet henvendelse til glarmesteren eller at glarmesteren ikke har besvaret henvendelsen indenfor 3 uger,at klagen indbringes inden rimelig tid, dog senest 4 måneder efter glarmesterens definitive afvisning af klagen, at en uomtvistet del af et fakturabeløb betales til glarmesteren. Glarmesterlaugets bestyrelse kan bestemme som vilkår for behandling af en klage, at det omtvistede beløb helt eller delvis deponeres på en spærret konto i et pengeinstitut med klausul om, at beløbet alene kan frigives til glarmesteren 4 uger efter at afgørelsen i klagesagen er truffet af Glarmesterlaugets bestyrelse til fordel for glarmesteren eller i henhold til forlig. Indbringer forbrugeren inden 4 uger efter bestyrelsens afgørelse er meddelt denne det omtvistede spørgsmål for domstolene, forbliver det deponerede beløb indestående og kan først frigives, når endelig dom eller fordeling foreligger. Med deponering sidestilles anfordringsgaranti dækkende fakturabeløb og renter.

Stk. 3
Glarmesterlaugets sekretariat videresender en klage til glarmesteren til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra denne forelægges svaret klageren til udtalelse. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for parterne at afgive udtalelse i sagen. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses for at være af betydning, og for indhentelse af eventuelt fornødne sagkyndige erklæringer. Klageren, eller dennes repræsentant, har til enhver tid adgang til på sekretariatets kontor at begære aktindsigt. Glarmesterlaugets bestyrelse afgør om besigtigelse ved en eller flere af bestyrelsens medlemmer eller af tilkaldte særligt sagkyndige er fornøden.

Stk. 4
Sekretariatet afgør, hvornår en klagesag kan forelægges Glarmesterlaugets bestyrelse til afgørelse, dog bestemmer bestyrelsen, om yderligere udtalelser, erklæringer m.v. må anses for påkrævet forinden afgørelse træffes.

Stk. 5
Glarmesterlaugets bestyrelse kan beslutte, at mindre sager afgøres af Glarmesterlaugets sekretariat. Sekretariatet kan mægle forlig mellem parterne.
Forlig skal underskrives af begge parter, og der fastsættes en frist på normalt
30 dage til opfyldelse af forliget. Et forlig har samme retsvirkning som en afgørelse truffet af Glarmesterlaugets bestyrelse i relation til nærværende vedtægter.

Stk. 6
Glarmesterlauget kan foreskrive, at en klage skal indgives
på en af Glarmesterlauget udfærdiget formular.

§ 5

Stk. 1
En klagesag behandles og afgøres på grundlag af det tilvejebragte skriftlige og andet dokumentarisk materiale. Bestyrelsen kan undtagelsesvis give klageren eller eventuelt andre adgang til at afgive mundtlig forklaring for bestyrelsen. Hvis mundtlig forklaring besluttes, skal begge parter indkaldes til møde. Såfremt kun den ene part giver møde og der under mødet fremkommer væsentlige nye oplysninger, udsættes sagen med henblik på forelæggelse af de nye oplysninger fra modparten.

Stk. 2
Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde, navnlig hvor en klagesags oplysninger er meget mangelfulde eller usikre, uden at dette kan bebrejdes den indklagede
glarmester, afvise at behandle en indgivet klage.

§ 6

Stk. 1
Ingen tilknyttet Glarmesterlauget i Danmark må deltage i behandling eller afgørelse af en klagesag, når han selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Hans ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie, eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen der har en sådan interesse. Der i øvrigt foreligger omstændigheder der er egnede til at vække tvivl om den pågældende upartiskhed.

Stk. 2
Den, for hvis vedkommende nogen i de i stk. 1 nævnte forhold foreligger,
skal omgående underrette Glarmesterlauget.

§ 7

Glarmesterlaugets bestyrelse afgør alle spørgsmål i relation til Glarmesterlauget i Danmarks forpligtelser ifølge nærværende vedtægter, herunder om en af bestyrelsen truffet afgørelse, en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet, eller en endelig dom er blevet opfyldt helt eller delvist af den pågældende glarmester eller fra Glarmesterlaugets side i henhold til vedtægterne. Bestyrelsens afgørelser, der er bindende for glarmesteren, kan af klageren indbringes for domstolene.

§ 8

Stk. 1
Den private forbruger har adgang til i overensstemmelse med lovgivningen at indgive klage over et medlem af Glarmesterlauget i Danmark til Forbruger-klagenævnet, uanset om Glarmesterlaugets bestyrelse måtte have truffet afgørelse i en til Glarmesterlauget i Danmark indgivet klage. Indbringes en klage for Forbrugerklagenævnet, der verserer for Glarmesterlauget i Danmark, betragtes den til Glarmesterlauget indgivne klage som tilbagekaldt af klageren.

Stk. 2
Indbringer forbrugeren en klage mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet, i hvilken klagesag Glarmesterlaugets bestyrelse tidligere har truffet afgørelse, og måtte forbrugeren opnå medhold helt eller delvis ved Forbrugerklagenævnets kendelse, er forbrugeren berettiget i henhold til nærværende garantiordning, med mindre den af Forbrugerklagenævnet afsagte kendelse indbringes for domstolene inden for den i § 1, stk. 1 omhandlede 6 ugers frist fra glarmesterens side. Glarmesterlaugets bestyrelse kan pålægge glarmesteren at indbringe det omtvistede spørgsmål for domstolene til afgørelse mod Glarmesterlaugets afholdelse af glarmesterens omkostninger.

§ 9

Kun medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark er berettigede til at benytte garantiordningens garantimærkat og anvende betegnelsen "Tilsluttet
Glarmesterlaugets Garantiordning" eller lignende betegnelser.

§ 10

Medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark er forpligtede til at meddele Glarmesterlaugets sekretariat og bestyrelse enhver ønsket oplysning i forbindelse med en klagesag og til at opfylde bestyrelsens afgørelser.

§ 11

Medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark er forpligtet til i forbindelse med udførelse af glarmesterarbejde at præstere veludført, håndværksmæssigt forsvarligt arbejde at anvende til formålet egnede materialer af almindelig god og anerkendt handelskvalitet, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, at kalkulere arbejdet alt efter dets karakter og omstændighederne i øvrigt, udført på grundlag af fagets normale kalkulationer, og i overensstemmelse med lovgivningen, at råde kunden redeligt under hensyn til dennes behov, og herunder redegøre for sammenhængen mellem pris og kvalitet, samt i øvrigt, at yde kunden god og rimelig service og iagttage god og redelig forretningsskik.

§ 12

Opfylder Glarmesterlaugets Garantiordning en afgørelse, kendelse eller dom som nævnt i § 1 stk. 3, indtræder denne i den klageberettigedes rettigheder mod den forpligtede glarmester eller dennes bo. Den forpligtede glarmester eller dennes bo er pligtig til at erstatte Glarmesterlauget enhver omkostning i anledning af opfyldelse af en afgørelse, kendelse eller dom.

§ 13

Ved ophør af en glarmesters medlemskab af Glarmesterlauget i Danmark af hvilken som helst årsag, er den pågældende glarmester eller dennes bo dog forpligtet i henhold til nærværende vedtægter og til at respektere afgørelser truffet af Glarmesterlaugets bestyrelse i klagesager angående glarmesterarbejde, der er omfattet af garantiordningens vedtægter.

§ 14

Stk. 1
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1.10.1999.